10 người đóng góp Quỹ C16 cao nhất (đến cuối 2023)

Tổng kết 17 năm (2007-2023), 10 người đóng góp Quỹ C16 cao nhất như trong danh sách bên dưới.
Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Trần Thông
BLL Cựu SV C16

10 NGƯỜI ĐÓNG GÓP QUỸ C16 CAO NHẤT (2007-2023)
STT Lớp + Họ và Tên        Số tiền (đ)
01 08 Bùi Nguyên Khánh 80,700,000
02 05 Trần Văn Thông 36,400,000
03 11 Đỗ Minh Sen 29,900,000
04 02 Chung Nghĩa Nhỏ 27,500,000
05 02 Vũ Mạnh Cường 19,000,000
06 06 Cao Văn Năm 18,350,000
07 02 Nguyễn Hồng Thế 18,100,000
08 04 Nguyễn Thị Thanh Hương 17,550,000
09 04 Lê Thị Ngọc Khoa 14,950,000
10 04 Phan Ngọc Tuyết 14,200,000
  Cộng 276,650,000Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận!

Bạn đang ở trang: Trang chủ Tài chính Danh sách đóng góp 10 người đóng góp Quỹ C16 cao nhất (đến cuối 2023)